Hur fungerar den nya visselblåsarlagen?

Den föreslagna nya lagen ska ersätta dagens visselblåsarlag, som främst är en skyddsreglering mot repressalier. I det nya lagförslaget tydliggörs hur man går till väga för att rapportera. Det innebär bland annat krav på att alla företag, både inom privat och offentlig sektor med minst 50 anställda, blir skyldiga att införa interna rapporteringskanaler som underlättar för personer att slå larm anonymt. Deltidsanställda och visstidsanställda ska räknas med vid bedömning av antalet anställda hos en arbetsgivare.

Lagen kommer att omfatta fler än bara anställda. Bland annat också arbetssökande, egenföretagare, volontärer och aktieägare. Skyddet gäller även personer som rapporterar om missförhållanden innan eller efter sin anställning. Det kommer också införas skydd mot repressalier för de personer som bistår vid rapporteringen.

Lagförslaget inkluderar även externa visselblåsarfunktioner, dit man ska kunna rapportera gällande särskilda områden. Regeringen kommer att utse olika myndigheter som ansvarar för områdena baserat på myndighetens expertis. Lagförslaget inbegriper även att visselblåsarens identitet ska vara skyddad och omfattas av tystnadsplikt, både vid intern och extern rapportering.

Visselblåsarlagen träder i kraft 17 december 2021. Den exakta tidpunkten för när visselblåsarfunktionen ska vara implementerad enligt regeringens förslag, listas enligt följande:

 • För arbetsgivare med fler än 249 anställda gäller kravet från den 17 juli 2022.
 • För arbetsgivare med 50 till 249 anställda gäller kravet från den 17 december 2023.
   

De som kan rapportera missförhållanden och andra allvarliga situationer som inträffat inom en organisation, via rapporteringskanalen, är:

 • Aktieägare som är verksamma i bolaget
 • Arbetssökande
 • Arbetstagare
 • Konsulter
 • Personer som ingår i ett företags förvaltnings- och ledningsorgan
 • Praktikanter
 • Volontärer
   

Trust & hearts visselblåsartjänst hjälper dig och din organisation att uppfylla kraven i EU:s visselblåsardirektiv 2019/1937.

 • EU:s visselblåsardirektiv 2019/1937
 • General Data Protection Regulation (GDPR)
 • ISO 27001