Om Trust & heart – vår bakgrund och ambition

Human & heart grundades 2017 och är ett av Sveriges ledande företag inom området utredningar i arbetslivet. Trust & heart är sedan 2021 ett nytt affärsområde inom Human & heart, vars namn ska illustrera vikten av att visselblåsartjänster behöver kännetecknas av förtroende, såväl för den som rapporterar, den som pekas ut – och för beställaren av tjänsten.

Vår ambition är att vara Europas tryggaste, mest rättssäkra och informationssäkra visselblåsartjänst.
 

Samarbetspartners – en visselblåsartjänst som skapar trygghet för alla

Visselblåsartjänsten har tagits fram i nära samarbete med företagshälsovården Avonova och Advokatfirman Glimstedt Dalarna AB. För den tekniska plattformen svarar Consid AB, ett av Nordens ledande företag inom sitt område. Samarbetet dessa bolag emellan har inneburit att alla viktiga aspekter i en visselblåsartjänst har beaktats. Genom att fokusera på arbetsmiljöfaktorer och ge anställda möjligheter att också rapportera in förbättringsförslag i rapporteringstjänsten, breddas tjänsten till att inte enbart fokusera på missförhållanden.

Tjänsten har den absoluta ambitionen av att vara Europas tryggaste, mest rättssäkra och informationssäkra visselblåsartjänst. Tjänsten är byggd av experter från tvärvetenskapliga discipliner just för att kunna erbjuda en heltäckande tjänst, med fokus på trygghet och rättssäkerhet för alla involverade parter.

  • Human & heart HR AB – ansvarar för visselblåsartjänsten och samarbetar med några av marknadens starkaste aktörer inom sina respektive arbetsområden.
  • Avonova Hälsa AB – för att säkerställa progression i det systematiska arbetsmiljöarbetet och tryggheten för de anställda.
  • Advokatfirman Glimstedt Dalarna AB – för att kunna biträda kunder med kvalificerat utredningsstöd och rådgivning.
  • Consid AB – för att kunna erbjuda en teknisk lösning i framkant, bakom marknadens tryggaste och mest informationssäkra visselblåsartjänst.

Vårt arbete med de globala målen för hållbar utveckling

Vi på Human & heart har analyserat vilka av FN:s globala mål för hållbar utveckling vi har möjlighet att bidra till genom vårt arbete och våra tjänster. Sammanfattningsvis fann vi att jämställdhet, minskad ojämlikhet och arbete med minskad korruption ligger nära till hands.

  • DELMÅL 5.1 – Vi arbetar konsekvent för att öka jämställdheten och motverka diskrimineringen på arbetsplatsen. Vi har en jämn könsfördelning i företagsledning och stabsfunktioner.
  • DELMÅL10.3 – Vi arbetar för att säkerställa lika möjligheter och för att diskriminering inte ska förekomma.
  • DELMÅL 16.5 – Vi bedriver ett proaktivt arbete för att minimera alla former av korruption och mutor, både bland medarbetarna och hos leverantörer och kunder. Detta är vårt sätt att bidra till ett fredligt och inkluderande samhälle.